Frågor & Svar om dataskydd

Flera bolag som är majoritetsägda inom Bonnierkoncernen behandlar personuppgifter inom ramen för ett koncerngemensamt samarbete. Den koncerngemensamma kunddatabasen administreras av Bonnier News AB. De Bonnierbolag som deltar i samarbetet finner du här. Nedan finns svar på några av de vanligaste frågorna rörande dataskydd och Bonnierbolagens gemensamma behandling av kunddata.

För en mer heltäckande beskrivning, se Bonnierbolagens Dataskyddspolicy för den gemensamma kunddatabasen.

Vad är GDPR?

Vad innebär GDPR för dig som individ?

Vad är Bonniers uppfattning om GDPR?

Varför sparar vi data?

Vilken data sparar vi? Hur samlar vi in data?

Hur samarbetar vi inom Bonnier?

Vilken data säljer eller delar vi med andra parter?

Hur länge sparas datan?

Varför kan jag inte få all användardata från alla Bonnierbolag direkt från er?

Hur ska jag göra om jag som konsument vill komma åt/kontrollera/redigera/ta bort personuppgifter som Bonnier AB har om mig?

Hur ska jag göra om jag som konsument vill komma åt, kontrollera, redigera eller ta bort personuppgifter som ett specifikt Bonnierbolag har om mig?

1. OM GDPR

Vad är GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018 är en förstärkning av individens rättigheter till sina personuppgifter, och av kraven på den som behandlar personuppgifter att kunna motivera lagring och behandling, och på formerna för hur uppgifterna hanteras.

Vad innebär GDPR för dig som individ?

De viktigaste rättigheterna som ges av GDPR gäller vilken information som får lagras, hur informationen får användas, och rätt att ta del av informationen. De gäller bland annat att:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) och åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,
 • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,
 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Allt detta är inte helt nya rättigheter, utan flera av dessa områden fanns reglerade i Personuppgiftslagen (PUL), men GDPR innebär en förstärkning av dina rättigheter till dina personuppgifter.

Vad är Bonniers uppfattning om GDPR?

GDPR är ju i grunden en förstärkning av individernas rättigheter, och av kraven på den som behandlar personuppgifter. Det ställs krav på transparens och på att informationen ska vara begriplig. Det innebär exempelvis att de svårlästa användaravtal som tidigare ofta förekommit för digitala tjänster sannolikt kommer att behöva förenklas för att uppfylla det kravet.

Bonnierbolagen välkomnar att det ställs krav på alla aktörer. Vi tror att det behövs. För oss är en effektiv och säker hantering av kunddata mycket viktig, både för att utveckla våra kunderbjudanden, och för att vårda våra relationer till befintliga och framtida kunder.

2. OM DATABEHANDLING I BONNIERKONCERNEN

Varför sparar vi data?

Bonnierbolagen sparar och bearbetar data för att kunna nå sina kunder, för att skapa bästa möjliga medieprodukter och annonserbjudanden. De uppgifter som berörs kan vara alltifrån en postadress som krävs för leverans av en fysisk prenumeration, till användardata som visar var i en tv-serie du som tittare befinner dig, till data om användande av tjänster för att utifrån den datan kunna personalisera tjänsterna, exempelvis genom att rekommendera vissa titlar i en ljudboks- eller tv-tjänst.

Inom Bonnierkoncernen har vi ingen gemensam behandling eller lagring av all data som handhas av bolag inom Bonnier. Däremot sker viss gemensam analys och utbyte av data, i fall där vi ser att det är värdeskapande, men alltid med varsamhet och god kontroll för att bibehålla kundernas förtroende. De huvudsakliga skälen för den gemensamma databehandlingen som administreras av Bonnier News AB är att:

 • tillhandahålla ett integritetssäkert kundregister till koncernbolagen, där vi kvalitetssäkrar att uppgifter om och preferenser för dig som Bonnierkund är korrekta, uppdaterade och ändamålsbegränsade, samt där vi även kan erbjuda dig ett enkelt sätt att tillvarata dina rättigheter och ställa förfrågan om dina personuppgifter till oss,
 • stödja koncernbolagen med integritetssäker analys så att bolagen kan förbättra befintliga produkter för dig som kund och tillhandahålla personligt anpassade digitala tjänster unikt anpassade för dig,
 • stödja koncernbolagen med integritetssäker analys så att de kan bedriva relevanta kampanjer för direktmarknadsföring (DM) och marknadsföring via telefon (TM) till dig av liknande varor och tjänster från bolag inom Bonnierkoncernen, och
 • stödja koncernbolagen med integritetssäker analys att, där tillstånd från dig finns, eller där det är tillåtet enligt lag, tillsammans med deras annonsörer rikta relevant reklam till dig i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam.

För denna hantering av dina personuppgifter är Bonnier News AB gemensamt personuppgiftsansvarig med det Bonnierbolag där du är kund. Där du har ett engagemang hos ett Bonnierbolag är det Bonnierbolaget ansvarigt för hur de hanterar dina personuppgifter.

Vi säljer inte våra användares data till externa aktörer, utan den används uteslutande för att uppfylla våra åtaganden mot våra kunder och för att utveckla våra erbjudanden till konsumenter och annonsörer.

Vilken data sparar vi? Hur samlar vi in data?

Den användardata som behandlas i den gemensamma kunddatabasen som administreras av Bonnier News AB är kunddata och beteendedata.

Kunddata är exempelvis kontaktuppgifter som kunder och andra användare själva lämnar i samband med att avtal ingås med något av Bonnierbolagen. Det kan också vara marknadsföringspreferenser (spärrar mot TM och DM, samt NIX-spärr etc.) och tillförd statistisk, exempelvis aggregerad information från offentliga register, såsom adressinformation. Detta används av Bonnierolagen bl.a. för säkerställande att aktuell och korrekt information finns lokalt, uttag för marknadsföring och också för Bonnier News AB i ärenden kopplade till kunders rättigheter utifrån GDPR.

Beteendedata skapas när någon använder Bonnierbolagens digitala tjänster. Det kan gälla vilka artiklar, filmer, produkter som besöks, vilken typ av enhet som användes, tid på dygnet, osv. Detta kan också kompletteras med data från till exempel offentliga register. Genom att använda beteendedata skapas möjlighet till personalisering av Bonnierbolagens digitala tjänster, exempelvis att en användare rekommenderas ljudböcker eller filmer som kan tänkas vara särskilt intressanta.

All vår databehandling möter naturligtvis kravet på rättslig grund och sker med varsamhet för att förvalta våra användares förtroende.

Hur samarbetar vi inom Bonnier?

Bonnier News AB har inte all kunddata samlad, utan personuppgiftsansvaret för ett Bonnierägt bolags behandling av data vilar på det enskilda bolaget. Däremot sker viss gemensam databehandling inom ramen för ett koncerngemensamt samarbete avseende data från ett antal av Bonnierkoncernens bolag. Den gemensamma behandlingen administreras av Bonnier News AB. Det gäller framför allt att

 • tillhandahålla ett integritetssäkert kundregister till Bonnierbolagen, där vi gemensamt kvalitetssäkrar att uppgifter om och preferenser för dig som Bonnierkund är korrekta, uppdaterade och ändamålsbegränsade, samt där vi även kan erbjuda dig ett enkelt sätt att tillvarata dina rättigheter och ställa förfrågan om dina personuppgifter till oss,
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys så att bolagen kan förbättra befintliga produkter för dig som kund och tillhandahålla personligt anpassade digitala tjänster unikt anpassade för dig,
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys så att de kan bedriva relevanta kampanjer för direktmarknadsföring och telemarketing till dig av liknande varor och tjänster från bolag inom Bonnierkoncernen, och
 • stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys att, där tillstånd från dig finns, eller där det är tillåtet enligt lag, tillsammans med deras annonsörer rikta relevant reklam till dig i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam.

Det sker naturligtvis alltid med stöd av en s.k. rättslig grund, vilket kan innebära att behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden gentemot individen, att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. All databehandling ska därtill ske med sådan varsamhet att våra kunders förtroende för Bonnierbolagen vårdas.

Vilken data säljer eller delar vi med andra parter?

Vi säljer inte användardata till tredje part. Vi använder användardata för att skapa bästa möjliga medietjänster och erbjudanden till våra egna användare och annonsörer, inte för att sälja till utomstående.

Hur länge sparas datan?

Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera.

För data av känsligt slag tillämpas exempelvis en kortare bevarandeperiod. När det gäller onlinebeteende-data på koncernbolagens webbsiter och digitala tjänster sparas den under 30 dagar innan den anonymiseras.

3. KONTAKTA OSS OM DIN DATA

Vilken data finns i den gemensamma kunddatabasen?

Bonnier News AB administrerar en gemensam kunddatabas som flera Bonnierbolag deltar i. Vi har inte Bonnierbolagens samtliga kunduppgifter samlade i den gemensamma databasen. Respektive bolag inom Bonnierkoncernen har personuppgiftsansvaret för sina användare. Anledningen till att inte all data som Bonnierbolagen har kan hanteras gemensamt är helt enkelt att vi inte delar användardata på det sättet inom koncernen. Den delning av data som sker från de deltagande Bonnierbolagen till Bonnier News AB inom ramen för det koncerngemensamma samarbetet görs selektivt och varsamt, och omfattar långt ifrån all data som Bonnierbolagen behandlar.

Om det är ett specifikt Bonnierbolag din förfrågan avser, så bör du kontakta det bolaget direkt här. Du kan visa, redigera och ta bort dina personuppgifter online för många av de produkter och tjänster som Bonnierbolagen tillhandahåller genom ditt användarkonto för den aktuella tjänsten.

Om du däremot har en förfrågan som avser personuppgifter som behandlas inom ramen för det koncerngemensamma samarbetet, så går du till det här formuläret.

Du kommer där behöva registrera dig som användare för att vi ska kunna verifiera din identitet, så att vi inte skickar dina uppgifter till fel person. Observera att vi bara kan hantera förfrågningar för de bolag som ingår i den gemensamma databehandlingen, vilka dessa är kan du läsa här.

Varför kan jag inte få all användardata från alla Bonnierbolag direkt från er?

Anledningen till att all data som finns inom Bonniebolagen inte kan hanteras genom en central funktion är att vi inte delar användardata på det sättet inom koncernen. Bonnierkoncernen har en decentraliserad struktur med ett stort antal bolag som har ett ansvar för de kunddata de hanterar. Mellan bolagen delas viss data för specifika ändamål, men detta sker selektivt och varsamt, och omfattar långt ifrån all data som bolagen behandlar. Därför finns inte alla Bonnierbolags kunddata samlad.

Avser din förfrågan den gemensamma databehandlingen som administreras av Bonnier News AB så går du till det här formuläret.

Du kommer där behöva registrera dig som användare för att vi ska kunna verifiera din identitet, så att vi inte skickar dina uppgifter till fel person.

Avser din förfrågan ett av Bonnierbolagen som ingår i den gemensamma databehandlingen, ber vi dig att titta på kontaktinformationen här.

Hur ska jag göra om jag som konsument vill komma åt/kontrollera/redigera/ta bort personuppgifter som Bonnier News AB har om mig i den gemensamma kunddatabasen?

Samtliga önskemål angående Bonnier News AB:s hantering av dina personuppgifter kan lämnas i det här formuläret. Du kommer där behöva registrera dig som användare för att vi ska kunna verifiera din identitet, så att vi inte skickar dina uppgifter till fel person.

Hur ska jag göra om jag som konsument vill komma åt, kontrollera, redigera eller ta bort personuppgifter som ett specifikt Bonnierbolag har om mig?

Då ska du komma in med ett sådant önskemål till det bolaget. Här finns en lista över de bolag och varumärken som ingår i Bonnierkoncernen. Lista över bolag.

Här finns kontaktuppgifter till dataskyddsteam och kundtjänster hos de deltagande Bonnierbolagen.