Vad är GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018 är en förstärkning av individens rättigheter till sina personuppgifter, och av kraven på den som behandlar personuppgifter att kunna motivera lagring och behandling, och på formerna för hur uppgifterna hanteras.

Vad innebär GDPR för dig som individ?

GDPR reglerar bland annat vilka personuppgifter som får behandlas och hur de får behandlas. GDPR ger dig också vissa rättigheter, bland annat:

  • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag samt att begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen.
  • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen** **är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,
  • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Detta är inte helt nya rättigheter, utan flera av dessa rättigheter fanns reglerade i Personuppgiftslagen (PUL), men GDPR innebär en förstärkning av dina rättigheter till dina personuppgifter.

Om databehandling i Bonnierkoncernen

Inom Bonnierkoncernen finns ett antal bolag som erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och produkter inom bl.a. nyhetsmedia- och förlagsverksamhet med fokus på den svenska marknaden. Vissa Bonnierbolag samarbetar för att upprätthålla en gemensam kunddatabas med god datakvalitet (information om vilka bolag som deltar finner du här. Genom samarbetet möjliggörs en effektiv och integritetsvänlig behandling av kund- och användardata eftersom vi delar på resurser och kompetens. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för detta samarbete.

Samarbetet administreras av Bonnier News AB som är personuppgiftsansvarig tillsammans med det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänster du använder. Om du har frågor kring den gemensamma behandlingen är du välkommen att kontakta Bonnier News centrala kundtjänst. Detta gör du genom att fylla i ett webbformulär som du hittar här.

Om du har frågor kring ett Bonnierbolags marknadsföringsaktiviteter eller vilka cookies de använder på sina sajter får vi hänvisa dig till det aktuella Bonnierbolaget ifråga. Bonnier News AB utför som regel ingen egen direktmarknadsföring.

Läs gärna vidare i vår personuppgiftspolicy för den gemensamma behandlingen för mer information om vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi använder personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter. Du hittar vår gemensamma policy här.

Säljer ni data till tredje parter?

Vi säljer inte kund- och användardata till tredje part. Vi använder användardata för att skapa bästa möjliga medietjänster och erbjudanden till våra egna användare och annonsörer, inte för att sälja till utomstående.

Hur länge sparas datan?

För behandlingen i den gemensamma databasen gäller följande lagringsfrister.

  • Kunddata (dvs. namn, kontaktuppgifter, ålder, kön, personnummer och kund-ID) sparas så länge som du har ett aktivt kundengagemang med ett Bonnierbolag och upp till 24 månader därefter om du inte dessförinnan har begärt att dina uppgifter ska raderas. Om du inte längre har ett kundengagemang spärras dina uppgifter för telefonmarknadsföring efter 12 månader om du har anmält dig till NIX-registret.

  • Information om användning av Bonnierbolagens webbsidor sparas under 30 dagar, därefter anonymiseras denna data.

Vilken data finns i den gemensamma kunddatabasen?

Bonnier News AB administrerar en gemensam kunddatabas som flera Bonnierbolag deltar i. Vi har inte Bonnierbolagens samtliga kunduppgifter samlade i den gemensamma databasen. Respektive bolag inom Bonnierkoncernen har personuppgiftsansvaret för sina användare. Den delning av data som sker från de deltagande Bonnierbolagen till Bonnier News AB inom ramen för det koncerngemensamma samarbetet görs selektivt och varsamt, och omfattar långt ifrån all data som Bonnierbolagen behandlar.

Om det är ett specifikt Bonnierbolag din förfrågan avser, så bör du kontakta det bolaget direkt här. Du kan visa, redigera och ta bort dina personuppgifter online för många av de produkter och tjänster som Bonnierbolagen tillhandahåller genom ditt användarkonto för den aktuella tjänsten.

Om du däremot har en förfrågan som avser personuppgifter som behandlas inom ramen för det koncerngemensamma samarbetet, så går du till det här formuläret. Du kommer där behöva registrera dig som användare för att vi ska kunna verifiera din identitet, så att vi inte skickar dina uppgifter till fel person. Observera att vi bara kan hantera förfrågningar för de bolag som ingår i den gemensamma databehandlingen, vilka dessa är kan du läsa här.

Använder ni automatiskt beslutsfattande (inklusive profilering) för att fatta beslut?

Nej, som regel fattar vi inte beslut som bygger på automatisk bearbetning och profilering som får en rättslig effekt för dig enligt definition i artikel 22 GDPR. Om vi skulle använda oss av sådana förfaranden i enskilda fall informerar vi dig om detta separat och begär ditt samtycke före att sådan ny användning av dina personuppgifter skulle ske, i den utsträckning det krävs enligt lag.

Information om din rätt att invända enligt artikel 21 i GDPR (profilering, direktmarknadsföring)

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av personuppgifter om dig som bygger på artikel 6.1 (f) GDPR (behandling som görs med stöd av våra berättigade intressen), vilket bl.a. inkluderar profilering. Om du ger in en invändning mot behandling som baseras på våra berättigade intressen så kommer vi inte att längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och telefonförsäljning (inklusive profilering i den utsträckning att den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.)

Varför kan jag inte få all kund- och användardata från alla Bonnierbolag direkt från er?

Bonnierkoncernen har en decentraliserad struktur med ett stort antal bolag som har ett eget ansvar för de kunddata de hanterar. Mellan bolagen delas viss data för specifika ändamål, men detta sker selektivt och varsamt, och omfattar långt ifrån all data som bolagen behandlar. Därför finns inte alla Bonnierbolags kunddata samlad.

Avser din förfrågan den gemensamma databehandlingen som administreras av Bonnier News AB så går du till det här formuläret. Du kommer där behöva registrera dig som användare för att vi ska kunna verifiera din identitet, så att vi inte skickar dina uppgifter till fel person.

Avser din förfrågan ett av Bonnierbolagen som ingår i den gemensamma databehandlingen, ber vi dig att titta på kontaktinformationen här.

Hur ska jag göra om jag som konsument vill komma åt/kontrollera/redigera/ta bort personuppgifter som Bonnier News AB har om mig i den gemensamma kunddatabasen?

Samtliga önskemål angående Bonnier News AB:s hantering av dina personuppgifter kan lämnas i det här formuläret. Du kommer där behöva registrera dig som användare för att vi ska kunna verifiera din identitet, så att vi inte skickar dina uppgifter till fel person.

Hur ska jag göra om jag som konsument vill komma åt, kontrollera, redigera eller ta bort personuppgifter som ett specifikt Bonnierbolag har om mig?

Då ska du komma in med ett sådant önskemål till det bolaget. Här finns en lista över de bolag och varumärken som ingår i Bonnierkoncernen. Lista över bolag. Här finns kontaktuppgifter till de deltagande Bonnierbolagen.