Personuppgiftspolicy för Bonnierbolagens gemensamma behandling av kund- och användardata

Introduktion

Inom Bonnierkoncernen finns ett antal bolag som erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och produkter inom bl.a. nyhetsmedia- och förlagsverksamhet med fokus på den svenska marknaden. Vissa Bonnierbolag samarbetar för att upprätthålla en gemensam kunddatabas med god datakvalitet (information om vilka bolag som deltar finner du här). Genom samarbetet möjliggörs en effektiv och integritetsvänlig behandling av kund- och användardata eftersom vi delar på resurser och kompetens. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för detta samarbete.

Samarbetet administreras av Bonnier News AB som är personuppgiftsansvarig tillsammans med det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänster du använder. Om du har frågor kring den gemensamma behandlingen är du välkommen att kontakta Bonnier News AB:s centrala kundtjänst.

Om du har frågor kring ett Bonnierbolags marknadsföringsaktiviteter eller vilka cookies de använder på sina sajter får vi hänvisa dig till det aktuella Bonnierbolaget ifråga. Bonnier News AB utför som regel ingen egen direktmarknadsföring.

Läs gärna vidare för mer information om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter vi samlar in

Hur vi använder personuppgifter

Laglig grund

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Säkerhet för dina personuppgifter

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Hurlänge vi sparar personuppgifter

Cookies och liknande teknik

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Kontakta oss

Uppdateringar

Personuppgifter vi samlar in

Vilka personuppgifter behandlas gemensamt?

Följande uppgifter kan komma att behandlas i den gemensamma kunddatabasen:

 • Namn och kontaktuppgifter: För- och efternamn, e-postadress, postadress och telefonnummer.
 • Personnummer (för att kunna stämma av mot NIX-registret där du som konsument kan spärra ditt telefonnummer från telefonförsäljning, samt för kontroll av avlidna).
 • Demografiska data: Ålder (inklusive födelsedatum) och kön samt statistik om det område där du bor, t.ex. uppgifter om det bor en stor andel småbarnsfamiljer eller pensionärer i området, eller om det överlag finns många hyresrätter eller bostadsrätter i området, samt information om det hushåll du tillhör äger en bil eller inte.
 • Uppgifter om dina köp och engagemang: Produktkategori och produkttyp, t.ex. vilken slags produkt du köpt (tidning eller bok) och om produkten är en betalprodukt eller gratistjänst, samt om det är en digital tjänst eller inte, produktens/tjänstens varumärke, information om du har ett pågående kundengagemang, och eventuellt abonnemangsnummer/kundnummer.
 • Enhets- och användningsdata (kallas även ”beteendedata”): Data om din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och hur du och din enhet interagerar med Bonnierbolagen och deras produkter. Vi behandlar information om enhetstyp och webbläsartyp samt information om IP-adressland, dvs. information om vilket land din IP-adress är registrerad (dock lagrar vi inte IP-adressen som sådan). Vi registrerar även vilka delar av Bonnierbolagens webbsidor du använder.
 • Målgrupper: Baserat på information om ditt beteende på Bonnierbolagens webbsidor och dina kunduppgifter i den gemensamma kunddatabasen försöker vi förstå vad du är intresserad av, t.ex. "sport", "trädgård" eller "underhållning". Om du t.ex. besöker sportrelaterade sidor så kan Bonnierbolagen använda denna information för att visa dig sportrelaterat innehåll eller annonser.
 • Kund-ID och hushålls-ID : Vi skapar ett kund-ID som används vid kommunikation internt samt i kommunikation med Bisnode Sverige AB. Hushålls-ID används för att begränsa mängden reklam till ett och samma hushåll.

Om du kontaktar Bonnier News centrala kundtjänst så kommer vi även att spara dina autentiseringsuppgifter om du registrerar ett konto för hantering av registerutdrag m.m., samt eventuell feedback, information och frågor som du skickar till oss.

Om du begär att vi spärrar dig från direktmarknadsföring och telefonförsäljning så kommer vi att behålla en kopia av dina kontaktuppgifter i våra interna spärrlistor för att se till att du inte får del av oönskad marknadsföring.

Hur samlas personuppgifterna in?

Vissa uppgifter som behandlas gemensamt samlas in av det Bonnierbolag som du har en kund- eller användarrelation med. Uppgifterna samlas in av respektive Bonnierbolag på följande sätt:

 • Vissa uppgifter har du lämnat själv till det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänst du använder, t.ex. dina kontaktuppgifter i samband med att du tecknar en prenumeration eller gör ett köp.
 • Uppgifter om hur du använder Bonnierbolagens tjänster och enhetsdata samlas in av Bonnierbolagen genom särskild mätteknik på deras webbsidor och appar. Bonnierbolagen registrerar även uppgifter om dina köp och engagemang.

I tillägg till de uppgifter som samlas in av Bonnierbolagen samlar Bonnier News AB in uppgifter från Bisnode Sverige AB som vi använder för att kontrollera och komplettera dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer), samt för att tillföra statistiska data för ditt bostadsområde, hushålls-ID samt information om hushållet äger en bil eller inte. Vi kompletterar även dina uppgifter med ditt personnummer så att vi kan utföra kontroll mot NIX-registret innan telefonförsäljning sker samt för kontroll av avlidna.

Hur vi använder personuppgifter

Personuppgiftsbehandling som sker gemensamt

Ändamålen med vår gemensamma personuppgiftsbehandling är att upprätthålla en gemensam kunddatabas med god datakvalitet, vilket innefattar att sammanställa kund- och användaruppgifter och att kontrollera att uppgifterna är korrekta, uppdaterade och ändamålsenliga, samt att möjliggöra för Bonnierbolagen att använda kundregistret för vissa tillåtna ändamål (se nedan under rubriken " Tillåtna ändamål för anslutna Bonnierbolag"). Genom att dela viss begränsad kund- och användardata kan Bonnierbolagen på ett effektivt och integritetsvänligt sätt använda data för att bli mer relevanta i sin marknadsföring samt för att visa anpassat innehåll och annonser på sina webbsidor.

Genom den gemensamma behandlingen kan vi även erbjuda dig ett enkelt sätt att få information om hos vilka Bonnierbolag du har ett kundengagemang via den centrala kundtjänsten hos Bonnier News, och på så sätt underlätta för dig att utöva dina rättigheter.

Tillåtna ändamål för anslutna Bonnierbolag

De anslutna Bonnierbolagen får använda uppgifterna för de ändamål som vi har sammanfattat nedan. Bonnierbolagen är ensamt personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av uppgifterna för dessa ändamål.

 1. Direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Adresser och telefonnummer kan användas av Bonnierbolagen för direktmarknadsföring via post och telefonförsäljning. Bonnierbolagen kan välja segment som de tror är relevanta för den aktuella kampanjen, t.ex. "män i åldersspannet 40-45 år som bor i Stockholm". Självklart ska Bonnierbolagen alltid respektera NIX-spärrar och om du har invänt mot marknadsföringen.
 2. Anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Bonnierbolagen kan använda uppgifterna för att anpassa sitt innehåll, erbjudanden och annonser baserat på vad de tror att du är intresserad av. Om du t.ex. har tagit del av många sportartiklar är det sannolikt att du får se fler sportrelaterade annonser.
 3. Kundanalys. Bonnierbolagen kan använda uppgifterna för att göra analyser som möjliggör för dem att bättre förstå sina kunder, t.ex. kan de få reda på statistik om vilket åldersspann deras kunder tillhör, eller om kunderna mestadels bor i storstäder eller småstäder. På detta sätt kan Bonnierbolagen förbättra sin kundkommunikation, marknadsföring och service. Denna typ av analyser ska främst göras med hjälp av anonymiserad data.
 4. Produktutveckling. Bonnierbolagen kan använda uppgifterna i den gemensamma kunddatabasen för att utveckla och förbättra sina egna befintliga produkter och tjänster, t.ex. att uppdatera funktioner.

Närmare om beteendedata. Den mätteknik som används av Bonnierbolagen för att mäta beteende online i syfte att anpassa innehåll, annonser och erbjudanden kan endast kopplas ihop med dig som person om du har ett kundengagemang hos ett av Bonnierbolagen och om du då surfar i inloggat läge. Vi delar inte kund- eller beteendedata som kan kopplas till en individ i vår gemensamma databas med tredje parter utanför koncernen (dock behandlar några av våra leverantörer personuppgifter för vår räkning, se vidare under "Anledningar till att vi delar dina personuppgifter").

Anonym beteendedata. Anonym beteendedata är beteendedata som inte kan knytas till dig som person. Anonym beteendedata kan användas av de anslutna Bonnierbolagen för analys och så kallad anonym segmentering. Anonym segmentering innebär att ett Bonnierbolag kan anpassa annonser baserat på vilken aktivitet som registrerats via en viss cookie på Bonnierbolagets webbsida. Om en cookie exempelvis har registrerat ett visst antal klick på sportrelaterade delar av webbsidan, kan Bonnierbolaget välja att visa sportrelaterade annonser på den webbläsare som cookien tillhör. Det anslutna Bonnierbolaget kan enbart använda den anonyma data som uppmätts hos Bonnierbolagets egna tjänster. För information om hur du kan blockera och hanterar dina cookies, vänligen läs den cookie policy som gäller för webbsidan ifråga.

Din rätt att invända. Du har rätt att invända mot viss behandling, vänligen läs mer under "HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA UPPGIFTER".

Laglig grund

Det Bonnierbolag vars tjänst/produkt som du har köpt eller använder kan samla in dina personuppgifter med olika lagliga grunder, t.ex. för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig, med ditt samtycke, eller för att bolaget har ett berättigat intresse av behandlingen.

Den lagliga grunden för vår gemensamma personuppgiftsbehandling är vårt (dvs Bonnier News AB:s och Bonnierbolagens) berättigade intresse att kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt och integritetsvänligt sätt genom en enhetlig, kvalitetssäker och effektiv dataanalysförmåga. Genom det gemensamma kundregistret kan Bonnierbolagens berättigade intressen tillgodoses, nämligen

 1. intresset av att ha korrekta och kompletta uppgifter till sina kunder för att t.ex. säkerställa leveranser,
 2. intresset av att kunna marknadsföra sina produkter och tjänster, och
 3. intresset av att förstå sina kunders önskemål och behov för att uppnå relevans i innehåll och annonser på sina sajter, bedriva bättre kommunikation, marknadsföring och service och utveckla bättre produkter.

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter för att hantera din begäran om registerutdrag, radering eller invändning gör vi det för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Den samordnade servicen som vi ger dig baserar vi även på vårt berättigade intresse att ge våra kunder god service och att förenkla för våra kunder att hantera sina rättigheter.

För att uppnå en balanserad behandling har vi gjort en s.k. "intresseavvägning" där vi har vägt våra berättigade intressen mot kunders och användares integritetsintresse. I denna bedömning har vi bl.a. beaktat att den gemensamma behandlingen möjliggör för de anslutna Bonnierbolagen att på ett integritetsvänligt sätt erbjuda relevanta annonsytor och konkurrenskraftiga produkter, vilket är särskilt viktigt för Bonnierbolagens journalistiska verksamhet. En stor del av den journalistiska verksamheten finansieras via digitala annonser vilket gör det möjligt att tillhandahålla goda journalistiska produkter till rimliga priser, eller i vissa fall gratis. I bedömningen har vi även beaktat en mängd andra faktorer, t.ex. att ett begränsat antal okänsliga uppgifter behandlas, att vi har vidtagit omfattande kontroller och skyddsåtgärder, och att våra kunder och användare alltid har rätt att motsätta sig den koncerngemensamma behandlingen.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

De Bonnierbolag som är anslutna till den gemensamma kunddatabasen delar vissa personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy. Alla bolag som deltar är majoritetsägda bolag inom Bonnierkoncernen.

Vi delar även information med företag som vi anlitar för att tillhandahålla kundservicesupport eller IT-tjänster och som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Dessa företag får endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter
 2. hantera och upprätthålla säkerheten för våra tjänster och produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 3. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Bonnierbolagen.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Vart kan jag vända mig?

Bonnierbolagens kundtjänster och användarkonton. Om du är kund hos ett Bonnierbolag kan du vända dig till det bolagets kundtjänst om du vill begära registerutdrag, radering och rättelse av uppgifter hos aktuellt Bonnierbolag, eller om du t.ex. vill invända mot bolagets marknadsföring. I vissa fall kan du utöva dina rättigheter genom att logga in på ditt användarkonto hos det Bonnierbolag där du är kund. Du hittar kontaktuppgifter till Bonnierbolagen här.

Bonnier News centrala kundtjänst. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter avseende de personuppgifter som behandlas i den gemensamma kunddatabasen kan du vända dig till Bonnier News centrala kundtjänst. Detta gör du genom att fylla i ett webbformulär som du hittar här.

Du kan vända dig till Bonnier News centrala kundtjänst med dessa förfrågningar:

 • Registerutdrag. Du har rätt att få ett kostnadsfritt registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar i den gemensamma kunddatabasen.
 • Radering. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas från den gemensamma kunddatabasen.
 • Invändning – direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Du har rätt att invända mot att Bonnierbolagen kan hämta dina uppgifter från den gemensamma kunddatabasen för direktmarknadsföring och telefonförsäljning.
 • Invändning - profilering. Du har rätt att invända mot att information om ditt beteende online behandlas i den gemensamma kunddatabasen. Kopplingen mellan dina kunduppgifter och ditt beteende kommer då att tas bort. Detta innebär att Bonnierbolagen inte längre kan hämta beteendedata som kan kopplas till dig som person från den gemensamma kunddatabasen, och de kan inte längre kombinera dina kunduppgifter och beteendedata i den gemensamma kunddatabasen för att visa personaliserade annonser.

Du har även rätt att framföra klagomål hos Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer GDPR och annan dataskyddslagstiftning.

Mer information om hur du administrerar dina rättigheter för den gemensamma kunddatabasen kan du läsa om på sidan Frågor & Svar.

Om du begär att vi spärrar dig från direktmarknadsföring och telefonförsäljning så kommer vi att behålla en kopia av dina kontaktuppgifter i våra interna spärrlistor för att se till att du inte får del av oönskad marknadsföring.

Som regel fattar vi inte beslut som bygger på automatisk bearbetning och profilering som får en rättslig effekt för dig enligt definition i artikel 22 GDPR. Om vi skulle använda oss av sådana förfaranden i enskilda fall informerar vi dig om detta separat och begär ditt samtycke före att sådan ny användning av dina personuppgifter skulle ske, i den utsträckning det krävs enligt lag.

Säkerhet för dina personuppgifter

Bonnier News AB använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från otillåten tillgång, oönskad förändring samt förlust av data. Exempelvis lagras personuppgifter med begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

De uppgifter som finns i den gemensamma kunddatabasen (såsom namn och adress) lagras och behandlas inom Sverige. Pseudonymiserad beteendedata lagras och behandlas på datacenter inom EU/EES.

Hur länge vi sparar personuppgifter

För behandlingen i den gemensamma databasen gäller följande lagringsfrister.

 • Kunddata (dvs. namn, kontaktuppgifter, ålder, kön, personnummer, kund-ID/hushålls-ID och uppgifter om dina köp och kundengagemang) sparas så länge som du har ett aktivt kundengagemang med ett Bonnierbolag och upp till 24 månader därefter om du inte dessförinnan har begärt att dina uppgifter ska raderas.
 • Om du inte längre har ett aktivt kundengagemang spärras dina uppgifter för telefonmarknadsföring efter 12 månader om du har anmält dig till NIX-registret.
 • Information om användning av Bonnierbolagens webbsidor sparas under 30 dagar , därefter anonymiseras denna data.

De gallringsfrister som anges ovan gäller behandling i den gemensamma databasen. Enskilda Bonnierbolag kan ha andra gallringsfrister för sina egna personuppgiftsbehandlingar. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan lagringsfristerna variera hos de olika Bonnierbolagen. Läs gärna mer i den personuppgiftspolicy som gäller för det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänst du använder.

Cookies och liknande teknik

För information om vilka cookies som används av Bonnierbolagen, vänligen vänd dig till aktuellt Bonnierbolag.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi ser löpande över den information som vi ger Bonnierbolagens kunder och användare, och vi uppdaterar denna när det behövs med hänsyn till den feedback vi får eller om personuppgiftsbehandlingen förändras. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering under Uppdateringar.

Om det sker väsentliga förändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet.

Kontakta oss

Bonnier News AB är gemensamt personuppgiftsansvarig med det/de anslutna Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänst du använder. Du hittar information om vilka Bonnierbolag som är anslutna samt deras kontaktuppgifter här.

Hur du administrerar dina rättigheter kan du läsa om på sidan Frågor & Svar.

Har du andra frågor eller om du vill komma i kontakt med Bonniers News AB:s dataskyddsombud kan du skicka ett mejl till dataskyddsombud@bonniernews.se.

Uppdateringar

Denna policy uppdaterades senast den: 17 augusti 2020.