Introduktion

Denna datapolicy reglerar viktiga frågor om hantering av data som rör besökare på eller användare av webbplatser som kontrolleras av bolag i Bonnier-koncernen. Sådana data benämns i det följande "Användardata" och besökarna/användarna benämns "Användare".

Datapolicyn ska utgöra del av samtliga avtal mellan å ena sidan bolag i Bonnier-koncernen och å andra sidan annonsörer, mediebyråer, leverantörer och andra som på något sätt kan få tillgång till Användardata.

Det Bonnier-bolag som ingått avtal enligt ovan benämns i det följande "Bolaget". Bolagets avtalspart benämns "Avtalsparten". Avtal som hänvisar till denna policy (inbegripet hänvisning i bekräftelse av annonsorder eller dyl), eller till vilket denna policy bilagts, benämns "Avtalet". Datapolicyn utgör en integrerad del av Avtalet. De termer som används i denna datapolicy har samma innebörd som när de används i Allmänna villkor och Personuppgiftsbiträdesavtalet, om inte annat anges.

Bakgrunden till datapolicyn

För Bonnier-koncernen är det ett väsentligt intresse att samtliga koncernbolag tillämpar tydliga regler för Användardata. Användare ska kunna förlita sig på att data som rör dem inte samlas in eller används av utomstående på ett okontrollerat sätt. Dessutom utgör Användardata en värdefull tillgång hos koncernbolagen och ska behandlas som en sådan.

Datapolicyn är samtidigt inte avsedd att förhindra att Bolaget och Avtalsparten i enskilda fall särskilt avtalar om insamling eller användning av Användardata som går utöver vad som följer av policyn. Den möjligheten ska dock tillämpas med försiktighet och med beaktande av såväl Användarnas intressen som de ekonomiska värden som är förknippade med Användardata. Alla eventuella avsteg från denna policy ska beskrivas på ett tydligt och detaljerat sätt i Avtalet. Om så skett ska denna policy gälla med de justeringar som följer av Avtalet.

Begränsningar rörande insamling och användande av Användardata

Avtalsparten får inte utan Bolagets i förväg lämnade skriftliga godkännande hämta, samla in, använda eller överföra Användardata för egna eller annans kommersiella syften, inbegripet men inte begränsat till framtida annonsering. Begränsningen innebär bland annat att Avtalsparten inte får använda sig av cookies eller andra sätt att spåra Användare, med undantag för vad som anges i punkt 3 nedan.

Det åligger Avtalsparten att informera sina underleverantörer om innehållet i och innebörden av denna datapolicy. Oavsett om Avtalsparten uppfyllt det åtagandet eller inte, ansvarar Avtalsparten för sina underleverantörers agerande på samma sätt som för sitt eget agerande. För tydlighets skull noteras att en tredje part som anlitas i enlighet med punkt 3 nedan är en underleverantör.

Även Avtalspartens underleverantörer ska följa denna datapolicy. Avtalsparten är fullt ansvarig för underleverantörernas agerande.

Avtalsparten åtar sig att vidta alla rimliga ansträngningar för att förhindra att tredje part utnyttjar Avtalspartens förhållande till Bolaget för att vidta någon åtgärd enligt denna punkt 2.

Användardata för statistikinsamling

Punkt 2 ovan utgör inte hinder mot att Avtalsparten självt eller genom en tredje part samlar in Användardata uteslutande i syfte att mäta utfallet av annonseringen, t ex vad gäller antalet visningar. Cookies och andra spårningsmetoder får då användas endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta syfte. Avtalsparten har strikt ansvar för att tredje part som anlitas för att utföra sådan mätning inte använder Användardata för något annat syfte än det som anges i detta stycke.

Avtalsparten får inte i något annat fall ge tredje part tillgång till Användardata eller möjliggöra överföring av Användardata till tredje part eller externa webbplatser.

I den mån Användardatan som samlas in innehåller personuppgifter enligt Dataskyddslagstiftning gäller vad som framgår av Punkt 4.

Personuppgifter

Användardata som innehåller personuppgifter enligt Dataskyddslagstiftning ska behandlas i enlighet med Dataskyddslagstiftning och Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Påföljder vid överträdelse

Det är av yttersta vikt för Bolaget att denna datapolicy efterlevs. Vid misstanke om överträdelse av villkoren har Bolaget därför rätt att omedelbart avbryta all annonsering eller annat samarbete samt att vidta alla åtgärder i övrigt som Bolaget bedömer lämpliga för att förhindra fortsatta överträdelser.

Varje överträdelse av villkoren i denna policy utgör ett väsentligt avtalsbrott som ger Bolaget rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet och kräva ersättning för all skada som Bolaget åsamkats till följd av överträdelsen. Detta gäller oavsett eventuella ansvarsbegränsningar i Avtalet.